3 January 2018

Rada Parafialna

"Jak dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał" (1 P 4, 10).  św.Jan Paweł II Adhortacja "Christifideles laici"

Świeccy są "pełnoprawnymi członkami Kościoła objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest "szukanie Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej" (Sobór Watykański II, konstytucja Lumen gentium).

Parafia jest "wspólnotą eucharystyczną, czyli zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa diecezji (Sobór Watykański II, konstytucja Sacrosanctum concilium), jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym.

Ewangeliczny obraz krzewu winnego i latorośli ukazuje nam jeszcze jeden podstawowy aspekt życia i misji świeckich: wezwanie do stałego wzrastania, dojrzewania i przynoszenia obfitszego owocu. (...) Człowiek w swojej wolności, wezwany jest przez Boga, by rósł, dojrzewał i przynosił owoc. Tego wezwania nie może on nie podjąć, nie może się uchylać od swojej osobistej odpowiedzialności. (...)
Między Bogiem, który wzywa, a osobą, do której odpowiedzialności apeluje, zawiera się możliwość, a raczej konieczność integralnej i stałej formacji świeckich (...).

Jednym ze sposobów działalności świeckich w parafii jest istnienie Parafialnych Rad Duszpasterskich.

Ze Statutu Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej:

1.Rada Duszpasterska stanowi (...) ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza Parafii (...) - w ramach ustawodawstwa diecezjalnego - czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

2.(...) Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. (...).

3. Przynależność do Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest funkcją honorową i dlatego z tej racji nie należy się jej członkom żadne wynagrodzenie.

 

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA PARAFII PW. ŚW. MARCINA W CZARNYM POTOKU:

RADA EKONOMICZNO - GOSPODARCZA

KOMITET BUDOWY KOSCIOŁA

Proponowane