1 January 2018

Sakrament Chrztu Świętego

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)

Uroczysty chrzest w naszym kościele odprawiamy w każdą II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.30. Do chrztu świętego potrzebna jest biała szata i świeca. Rodzice zgłaszający dziecko do sakramentu Chrztu powinni przejść specjalne katechezy przygotowawcze, podczas których wysłuchują nauk, o tajemnicy chrztu, wychowaniu w wierze, roli apostolskiego przykładu rodziców i liturgii sakramentu. Takie katechezy powinni odbyć rodzice chrzestni.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

  1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu).
  2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
  3. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych ( adres zamieszkania, wyznanie, data urodzenia).
  4. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.
  5. Jeśli dziecko jest z innej parafii rodzice winni przynieść pisemną zgodę swego proboszcza na udzielenie sakramentu chrztu.

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)
Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze.
 

Proponowane