31 December 2017

Sakrament Bierzmowania

"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego ( Dz 8, 14-16 ).

Wymagania stawiane kandydatom

Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła podjęte z własnej inicjatywy, jak np.: udział w rekolekcjach, pielgrzymkach pieszych, grupach wzrastania w wierze, przygotowywanie liturgii, pomoc potrzebującym, opieka nad chorymi i inne posługi Kościoła.

Duchowe zaangażowanie kandydata i jego weryfikacja
Sam Bóg kształtuje swoje życie w człowieku. Możemy jednak poznać jego jakość po postawie; na ile człowiek jest otwarty na Boga i dojrzale z Nim współpracuje. W przygotowaniach do Bierzmowania oceniamy zewnętrzne postawy kandydatów traktując je jako świadectwo życia chrześcijańskiego.

Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania

Wykaz z kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczący świadka bierzmowania:
Kan. 892
- Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan. 893 -
§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

 

Proponowane